Store dimensjoner på historisk grunn

Som så mange andre, norske kommuner har også Sarpsborg utfordringer med vannforsyning og kapasitet på avløp på grunn av lekkasjer i vannforsyningen og underdimensjonert avløpssystem. Et viktig område som nå får bedret kapasiteten med velvoksne rør, er det historiske Tunejordet.

Noen av Norges eldste gårder ble etablert rundt det området vi i dag kjenner som Tune. Yvengårdene ved Tunejordet kan skrive sin historie minst tusen år tilbake i tid. I dag er nabolaget preget av industri, lager og kjøpesenter og nå byttes deler av VA-anlegget ut med rør som har tilstrekkelig kapasitet til å ta både dagens og morgendagens vannmengder.

 
Det kreves solide dimensjoner for å møte fremtidens utfordringer. Flere kommuner vil få behov for det. 

Nylig startet monteringen av 1200mm store overvannsrør som skal møte en framtid preget av massive regnskyll, voldsomme skybrudd og økt risiko for oversvømmelse. Her er klimaforskerne enige og kommuner som ikke har oppgradert VA-anlegget, kan få store problemer med kapasiteten.

Halvparten på ville veier
Ledningsnettet i Sarpsborg er nok typisk for mange kommuner. Halvparten av drikkevannet går tapt gjennom lekkasjer i ledningsnettet. Nær halvparten av alt spillvannet som går til pumpestasjoner og til rensing er i realiteten overflatevann som burde vært ført helt andre steder.


En spesiallaget kum, i dobbel plast, inspiseres av Heidenreichs representant Espen Johansen.

For mange kommuner er slike utfordringer en begrensning for fremtidige utbygging og et hinder for å gjennomføre vedtatte planer. Samtidig overbelastes pumpestasjoner og renseanlegg, noe som påfører unødig slitasje og flomskader. I Sarpsborg er det utarbeidet en 10-års plan for utbedring av vei, vann og avløp, og Tunejordet er et viktig prosjekt i denne planen. 

Wavin doble XL
Det er Heidenreich Sarpsborg som har levert rørene og følger opp prosjektet. Wavin doble XL rør er solide saker samtidig som de har den fleksibiliteten som kreves for å kunne ligge i varierende jordsmonn. Hvert rør er 1200mm i diameter og 3 meter langt. Lengden er valgt for å minimalisere kapp og skred. Arbeidet er godt i gang og skal pågå fram til våren 2018.


Teamet fra Råde Graveservice (f.v.) Thomas Holdt, Henning Karlsen og Henrik Malmberg sammen med Heidenreichs Bente Jensen.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500