Fremtidens energiforsyning må være sikker og fleksibel

Fjernvarme ble i utgangspunktet etablert i de store byene for å fjerne lokalt utslipp fra olje og vedkjeler. Fjernvarme og vannbåren varme er en moderne, avansert og billig måte å akkumulere og transportere energi på. Heidenreich har levert materiell til mange små og store prosjekter de senere årene.

Fjernvarme bidrar til å tilrettelegge for fremtidige teknologier. Ingen vet hvilke nye energibehov som vil oppstå, og hvilke som vil opphøre. I et slikt perspektiv er det smart og fremtidsrettet å bygge systemer som er fleksible med hensyn til valg av energikilder og energiteknologier. Fordelen med fjernvarme er at man dekker hele energi- og effektbehovet året rundt. Det er ikke behov for å sette inn ekstra spisslast i de kalde vintermånedene. Fjernvarme og vannbåren varme i bygget gir dessuten et bedre inneklima sammenlignet med panelovner.

Fjernvarme må tilpasses eldre og ny bygningsmasse

Fjerde generasjons fjernvarme er de nye systemene som utvikles i dag, tilpasset energigjerrige bygg og behovet for smarte varmenett. De viktigste endringene i forhold til tredje generasjons- systemene er at energibæreren vann holder så lave temperaturer som 40-50 grader. Dette bidrar både til redusert tap i overføringsnettet, og til at det er enklere å koble inn ”svake” nye fornybare energikilder inn på produksjonssiden, for eksempel overskuddsvarme fra bygg, overskuddsvarme fra fjernkjøleanlegget, solvarme og jordvarme. En utfordring for den nye generasjonen fjernvarme er å tilpasse denne infrastrukturen til kombinasjonen av eldre bygg og nye energigjerrige bygg.

En annen utfordring er å unngå utbredelse av legionellesmitte i vannet, siden dette nå skal sirkulere i systemet med temperaturer på under 50 grader. I dag jobbes det med ulike former for rensing av vannet for å unngå legionellasmitte. I tillegg ser man på hvordan vannet sirkulerer i systemet, og mengden vann i rørene.

Fjerde generasjons fjernvarmesystemer vil ha en unik mulighet til å kommunisere med passivbygg, nullbygg og plussbygg. Konseptet vil redusere varmetapene i systemet. I tillegg tilbyr lavtemperatur varmesystemer en lav økonomisk og teknologisk terskel for introduksjon av nye fornybarteknologier i markedet. Og, ikke minst: Fjerde generasjons fjernvarme er det systemet som i størst grad ivaretar hensynet til forsyningssikkerhet og fleksibilitet i energiforsyningen i fremtiden.

Heidenreich leverer fjernvarmerør

Heidenreich er landets eldste grossist og har levert materiell til en lang rekke prosjekter opp gjennom årene. Distriktssjef Tromsø/Finnsnes/Alta, Svein Antonsen, forteller at leveranser til fjernvarmeprosjekter er et sentralt tema i Heidenreichs VA satsning.

- Vi ønsker å bli gode på levering av fjernvarmerør til VA Entreprenører og jobber med løsninger for å kunne levere slike prosjekter gjennom våre kunder.

Vi har hatt prosjekter i vest og jobber med anlegg i nord. Vi jobber også med energikilder for slike anlegg samt vannbårne gatevarme løsninger.

 

FAKTA FJERNVARMESTYRING

Fjernvarmeforsyning innebærer en stor grad av leveringssikkerhet fordi:

- Infrastrukturen ligger under bakken, som innebærer at infrastrukturen ikke er så utsatt for vær og vind som kraftsystemet.

- Fjernvarmesystemene har flere produksjonskilder, hvor de ofte er geografisk spredt plassert. Rørnettet kan seksjoneres.

- Fjernvarmesystemene er energifleksible, som betyr at de har flere energikilder de kan spille på hvis én energikilde svikter, og fortsatt leverer miljøvennlig energi.

 

Vi har opparbeidet oss kunnskap om fjernvarmerør til VA entreprenører og jobber med løsninger for å levere slike prosjekter gjennom våre kunder.

- Svein Antonsen, distriktssjef TROMSØ/FINNSNES/ALTA

Sentralbord hverdager 0800 - 1500